Кафедра психології

Шпак Світлана Григорівна – 
завідувач кафедри психології,
кандидат психологічних наук, професор

Основною метою діяльності кафедри психології є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Кафедра психології – випускова кафедра спеціальності “Психологія” – здійснює підготовку фахівців за двома освітніми рівнями: „бакалавр”, „спеціаліст”.

Основні завдання кафедри:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів і спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення наукової і науково-технічної, культурно-виховної, оздоровчої діяльності;
 • забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
 • підготовка молоді до самостійної наукової діяльності;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому порядку навчально-методичних комплексів відповідних спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін;
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями;
 • участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідних напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється чи планується підготовка фахівців;
 • організація державної атестації студентів;
 • організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • організація навчальних та виробничих практик студентів, їх стажування в науково-дослідних, проектно-конструкторських установах та на виробництві, у тому числі за кордоном;
 • участь у підготовці, організації перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • допомогти майбутнім фахівцям усвідомити роль і значущість обраної професії;
 • формування умов для навчання, розкриття наукового та творчого потенціалу студентів.
 • ознайомити студентів із найважливішими теоретичними розробками, експериментальними і прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних науковців у процесі оволодіння навчальним курсами за навчальними планами.

Студенти під час навчання отримують професійні знання, вміння і навички з різних галузей психології:

 • загальної та вікової психології;
 • педагогічної та клінічної (медичної) психології;
 • експериментальної психології;
 • соціальної та політичної психології;
 • психології управління та психології праці;
 • психології сім’ї, інженерної психології;
 • патопсихології тощо.

Здобувають вміння і навички з:

 • психодіагностики;
 • психологічного консультування;
 • психотерапії;
 • психокорекції;

Знайомляться з сучасними методами роботи у гештальт-терапії, психоаналізі, арт-терапії, психодрамі та ін.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності “Психологія”:

 • психолог у навчальних закладах,
 • на промислових підприємствах,
 • у рекламних агенціях,
 • владних структурах,
 • органах внутрішніх справ,
 • пенітенціарних установах,
 • медико-психолого-педагогічних комісіях,
 • соціально-психологічних службах,
 • у вищих навчальних закладах,
 • коледжах,
 • гімназіях,
 • ліцеях,
 • спецінтернатах,
 • дитсадках і дитбудинках,
 • медичних закладах.

Сторінка дистанційного навчання кафедри

Навчально-методичні матеріали