Спеціальність «Психологія»

Характеристика спеціальності „Психологія”

Спеціаліст-психолог призначений для професійної діяльності у закладах освіти, медицини, установах для надання соціальної допомоги, на промислових підприємствах, у галузі науки.

Фахівець із вищою освітою повинен бути підготовлений до розв’язання конкретних професійних і соціально-професійних завдань відповідної посади. Він повинен легко адаптуватися до нестабільних умов діяльності підприємств різних форм власності: володіти необхідним обсягом знань у культурній, правовій, соціально-психологічній, екологічній та інших галузях, уміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації. Кожен випускник повинен мати відповідну сукупність знань і вмінь для виконання обов’язків на високому професійному рівні.

Загальні вимоги до якостей фахівця як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей.

Спеціаліст з психології повинен володіти комплексом знань з фундаментальних та прикладних дисциплін: загальної, вікової, соціальної, педагогічної, експериментальної, клінічної психології, психодіагностики, консультування тощо.

Спеціаліст з психології, підготовлений у РІ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”, виконує аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції, вивчає наявні та розробляє нові методи вивчення особистості, здійснює корекцією психічного розвитку людини, пропонує і впроваджує рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку. Важливим у діяльності фахівця-психолога є вирішення проблеми адаптації особистості до нових умов та режимів життєдіяльності.

Спеціаліст з психології повинен по-філософському оцінювати історичні та сучасні процеси у природі та суспільстві, враховувати особливості культурного розвитку свого народу, його національні традиції. Фахівець як творча особистість, професіонал своєї справи повинен глибоко продумувати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору з урахуванням етичних вимог, володіти навичками організаторської та виховної роботи, бути ерудованим у сфері вітчизняної та світової культури, вільно володіти державною мовою, знати іноземні мови, особливо англійську, бути пропагандистом своєї професії.

Спеціальні знання й уміння

Спеціаліст з психології повинен знати:

 • основи законодавства в галузі охорони здоров’я, освіти, зайнятості населення, охорони праці, методичних, нормативних та інших керівних матеріалів у галузі практичної психології;
 • загальну і спеціальну психологію (загальну, вікову, соціальну, педагогічну, інженерну, психологію особистості та праці і т.д.);
 • закономірності психічних процесів, особливості розвитку психіки;
 • загальні закономірності розвитку людей різного віку;
 • особливості поведінки людей у малих і великих групах;
 • питання, пов’язані з творчою діяльністю людей, особливості сприйняття;
 • питання діяльності людини, особливості організації її праці;
 • особливості поведінки людини у стресових ситуаціях;
 • особливості судового процесу, мотиви поведінки злочинця, заходи профілактики злочинності;
 • основи психодіагностики, психологічного консультування;
 • методи соціально-психологічного тренінгу, діагностики і корекції розвитку особистості;
 • педагогіку, побудову програм навчання;
 • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.

Повинен уміти:

 • проводити аналітичну для дослідження роботу (робота з отримуваною інформацією, адаптація психодіагностичних методик до умов реальної практики);
 • інформувати клієнта щодо його особистісних проблем;
 • проводити психологічне консультування, спрямоване на надання допомоги людині у вирішенні різних скрутних ситуацій;
 • організовувати групові заходи, вести тренінги, семінари, читати лекції;
 • проводити профілактику і корекцію небажаних проявів психіки людини, а також зміцнення інформування необхідних психологічних якостей особистості;
 • проводити професійний відбір і підбір кадрів;
 • здійснювати психологічний супровід кар’єри.

Професійно важливі якості:

 • добре розвинені комунікативні здібності;
 • тактовність, відчуття відповідальності;
 • уміння співпереживати (емпатія);
 • уміння слухати;
 • високий рівень розвитку образного і логічного мислення;
 • аналітичний розум;
 • емоційна стійкість;
 • розвинена словесно-логічна й образна пам’ять;
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості переключення і розподілу уваги;
 • ораторські здібності;
 • високий рівень самоконтролю.