Видавнича діяльність

Бібліографія праць

2012

Чабан В.Й., Засанська С.В. Соціально-економічні основи охорони праці : навч. посіб. / В. Й. Чабан, С. В. Засанська; за ред. В. Й. Чабана. – Рівне : НУВГП, 2012. – 224 с.

2011

 1. Гон М.М., Заремба О.В., Козерод О.В., Погребинська І.М., Подольський А.Ю., Туров І.В. Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні : Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 362 с.
 2. Засанська С.В. Розвиток та збереження трудового потенціалу регіону в сучасних економічних умовах : Монографія. – Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2011. – 147 с.
 3. Засанська С.В., Чабан В.Й. Соціально-економічні основи охорони праці : Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 224 с.
 4. Кизима Р.А. Практикум з екології: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни : Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 147 с.
 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук. – [3-тє вид. випр. та допов.]. – К.: Ельга, 2011. – 400 с.
 6. Корольчук М.С. Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко, В. І. Осьодло. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 296 с.
 7. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К.: Ельга, 2011. – 320 с.
 8. Ложкін Г.В. Психологія: терміни, поняття, визначення : словник-довідник / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 188 с.
 9. Ставицький О.О. Психологія гандикапізму : Монографія. – Рівне, 2011. – 376 с.
 10. Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім′ї : методичні рекомендації / [ Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, В. В. Папуша та ін.] ; за заг. ред. Н. Ю. Волянюк. – Рівне: «Принт Хауз», 2011. – 184 с.

2010

 1. Віктимологія та агресологія : навч. посіб. / [ Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, В.В. Папуша та ін.] ; за заг. ред. Н.Ю. Волянюка.- К. : АПН України, 2010. – 256 с.
 2. Гордійчук, А.С. Економіка сільськогосподарського підприємництва : навч. посіб. / А.С. Гордійчук, О.С. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2010. – 427 с.
 3. Кизима, Р.А. Екологія : навч. посіб. / Р.А. Кизима. –Харків : Бурун Книга, 2010. – 304 с.
 4. Міщук, О.М. Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору : монографія / О.М. Міщук. – Рівне : Овід, 2010. – 116 с.
 5. Ставицький, О.О. Сучасний політик : практ. посіб. для політичного діяча / О.О. Ставицький, І.М. Цимбалюк, В.Л. Першогуба. – Рівне, 2010. – 160 с.

2009

 1. Гон, М.М. Геноциди першої половини: ХХ століття : порівняльний аналіз : навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Гон. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 180 с.
 2. Економічна безпека: навч. посіб. / [ Д.В. Нікитенко, З.С. Варналій, Е.М. Лібанова, П.В. Мельник ] ; за ред. З.С. Варналій. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
 3. Кизима, Р.А. Екологія та екологічне право : навч. посіб. / [ Р.А. Кизима, В.М. Кухарчук, В.В. Яковчук ] ; за ред. Р.А. Кизими. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 288 с.
 4. Корольчук, М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. з грифом МОН (перевидання) / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 576 с.
 5. Ложкін, Г.В. Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів у сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : наук.-метод. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк, В.В. Папуша. – Рівне : ПринтХауз, 2009. – 166 с.
 6. Павлов, В.І. Реформування соціального страхування в Україні : монографія / В.І. Павлов, М.І. Олієвська. – Рівне : НУВГП, 2009. – 200 с.
 7. Цимбалюк, І.М. Психологічне консультування та корекція : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2009. – 544 с.
 8. Шеретюк, Р.М. Трансформації релігійно-церковного життя Галицько-Волинської Русі у 2-й пол. ХІІІ ст. – 1-й пол. ХV ст. : монографія / Р.М. Шеретюк, Н.Г. Стоколос. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 272 с.

2008

 1. Волянюк, Н.Ю. Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності : монографія / Н.Ю. Волянюк. – К. : ПрінтЛайн, 2008. – 243 с.
 2. Гон, М. Ілюстрована історія ЗУНР : монографія / М. Гон, В. Великоч, І. Монолатій. – Львів-Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. – 336 с.
 3. Гордійчук, А.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб / А.С. Гордійчук, О.С. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с.
 4. Корольчук, М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – [ 2-ге вид. ] – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2008. – 320 с.
 5. Ложкін, Г.В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк, В.Л. Комаровська. – К. :Професіонал, 2008. – 400 с.
 6. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло, В.В. Стасюк, В.М. Крайнюк, Я.І. Український. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2008. – 336 с.
 7. Назаревич, В.В. Комплексна психологічна діагностика дітей раннього віку : навч. посіб. / В.В. Назарович, Н.У. Дорош. – Рівне : Принт Хауз, 2008. – 166 с.
 8. Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : монографія / [ Д.В. Нікитенко, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, І.І. Мазур, С.Г. Дрига ] ; за ред. З.С. Варналій. – К. : Знання України, 2008. – 675 с.
 9. Цимбалюк, І.М. Психологія управління: навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2008. – 628 с.

2007

 1. Кизима, Р.А. Екологія в будівництві: навч. посіб. / Р.А. Кизима. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 224 с.
 2. Науменко, І.І. Гідрогазодинаміка : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення дисц. “Гідрогазодинаміка” / І.І. Науменко, О.І. Токар, Л.О. Токар. – Рівне : НУВГП, 2007. – 118 с.
 3. Сухоруков, А.І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
 4. Цимбалюк, І.М. Психологічне консультування та корекція : навч посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2007. – 543 с.
 5. Цимбалюк, І.М. Психологія спілкування : навч посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2007. – 464 с.
 6. Цимбалюк, І.М. Психологія торгівлі : навч посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2007. – 368 с.

2006

 1. Гон, М.М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період : монографія / М.М. Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 431 с.
 2. Корекційно відновлювальна робота з дітьми раннього віку / В.В. Назаревич, Л.Г. Антонюк, Л.Г. Антоневич, А.Б. Глобус. – Рівне : Принт Хаус, 2006. – 136 с.
 3. Корольчук, М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2006. – 580 с.
 4. Корольчук, М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2006. – 536 с.
 5. Цимбалюк, І.М. Загальна психологія : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2006. – 304 с.
 6. Цимбалюк, І.М. Психологія : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / І.М. Цимбалюк. – [ 2-ге вид., випр. і допов ]. – К. : Професіонал, 2006. – 575 с.

2005

 1. Гон, М.М. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935-1939) : монографія / М.М. Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 192 с.
 2. Дубич, К.В. Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк. – К. : Пектораль, 2005. – 104 с.
 3. Екологія в будівництві / [Р.А. Кизима, А.А. Єгоркіна, С.І. Веремеєнко, Г.В Доманський, В.В. Яковчук] ; за заг. ред. Р.А. Кизими. – Рівне : НУВГП, 2005. – 220 с.
 4. Кірочок, О.Г. Документування у менеджменті : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.]. / О.Г. Кірічок, В.К. Процюк, К.В. Дубич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 108 с.
 5. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2005. – 318 с.
 6. Коташевський, О.В. Посібник для слідчого / О.В. Коташевський. – Рівне : Каліграф, 2005. – 108 с.

2004

 1. Корольчук, М.С. Історія психології : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с.
 2. Корольчук, М.С. Психодіагностика : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 399 с.
 3. Корольчук, М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук. – [ 2-ге вид. випр. та допов. ]. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 387 с.
 4. Цимбалюк, І.М. Загальна психологія : модульно-рейтинговий курс [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Цимбалюк. Педагогічна психологія : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / І.М. Цимбалюк, О.С. Созонюк. – Рівне : Принт Хауз, 2004. – 386 с.
 5. Цимбалюк, І.М. Підвищення кваліфікації вчителя : розвиток творчих здібностей молодших школярів / І.М. Цимбалюк, Ю.В. Пелех. – К. : Професіонал, 2004. – 222 с.
 6. Цимбалюк, І.М. Підвищення професійної кваліфікації : психологія педагогічної праці : навч.-метод. посіб. / І.М. Цимбалюк. – [ 2-ге видання ]. – К. : Професіонал, 2004. – 150 с.
 7. Цимбалюк, О.Ю. Яницька. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.
 8. Цимбалюк, І.М. Психологія : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 216 с.
 9. Цимбалюк, І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.

2018

 1. «ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК» Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2018 року