Кафедра економіки, обліку та фінансів 2020-2021

Професорсько-викладацький склад

завідувача кафедри ПОЗНАХОВСЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент

 

Познаховський Віктор Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.

В 1990 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія», кваліфікація – викладач політекономії, економіст.

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію за темою: “Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств” захистив у спеціалізованій раді Тернопільської академії народного господарства,  диплом ДК  № 029520, спеціальність “бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. 17.05. 2012р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно  вчене звання доцента кафедри регіонального управління. Атестат доцента 12ДЦ №031086. З 2014р. до 2019 працював на посаді доцента кафедри транспортних технологій і технічного сервісу ННМІ НУВГП м. Рівне.

З 2019 р. працюю на посаді доцента кафедри економіки, фінансів,  обліку та оподаткування Рівненського інституту Університету «Україна». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 27 роки, практичний стаж – 35р.

Опублікував більше 60 наукових та методичних праць, є співавтором навчальних посібників «Аналіз виробничо-економічної діяльності АТП» (2012 р.) і “Транспортна статистика” (2016 р.), а також кафедральної монографії «Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України» (2013 г.).

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях (вибірка):

  1. Познаховський В.А., Куковський О.Г. Вплив економічних ризиків на конкурентноспроможність підприємства будівельної галузі. Вісник НУВГП (2(74)), 2016р.

2.Познаховський В.А. Особливості застосування статистичних методів  кількісної оцінки економічних ризиків у діяльності автотранспортного підприємства. – Наукові  нотатки, Випуск 55, ЛНТУ, 2016 р., с.292-298.

3.Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Оцінка ефективності функціонування автомобільного транспорту. – Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудування та транспорті» №1, ЛНТУ, 2017 р., с. 115-123.

  1. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Існуючі методи оцінки конкуретноспроможності АТП та шляхи їх вдосконалення. – Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудування та транспорті» №2(9), ЛНТУ, 2017 р., с. 136-141.

5.Познаховський В.А.,Кірічок О.Г.,Швець М.Д.Порівняння методів оцінювання конкурентноспроможності підприємств автомобільного транспорту.- Міжвузівський збірник(за галузями знань”Технічні науки”. Випуск 62. ЛНТУ, 2018р., с.199-204.

6. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Транспортна статистика. Навч. посіб. Реком. Вченою радою НУВГП №6 від 22.06.2016р. – Рівне:НУВГП, 2016-196с. (0,6).

7.Методичні вказівки для проведення  самостійної роботи з дисципліни  «Ефективність транспорту» для студентів спеціальності 275 «Транспортні  технології                                              (на автомобільному транспорті)»  денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.- 16 с.(0,5).

8. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Основи економіки для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології                                              (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.- 22 с.

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи роботи з дисципліни “Ергономіка” для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП, 2018 р.-16 с.

10. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті” для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський Рівне: НУВГП, 2018 р.- 44с.(0,5).

11. Методичні вказівки і робоча програма до виробничої практики на АТП для студентів 4-го курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми  навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.-16 с.        

12. Наукометрична база «Copernicus» рекомендована МОН України) Poznakhovskіy V., Kirichok O. The Analysis Working Capital Of Automobile Enterprises Industry In The Current Economic Conditions. – Internationals journal of new economics and social sciences №1(5), 2017 р., с.145-162. 

Макух Тамара Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри економіки обліку та фінансів.        У 1993 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Облік, аналіз та аудит господарської діяльності”, у 2007 році – Полтавський інститут споживчої кооперації педагогічний факультет, за спеціальністю “Викладач з фінансів”. У 2010 році закінчила аспірантуру заочної форми Київського авіаційної університету.  Кандидат економічних наук з 2015 року. Дисертацію на тему: “Стратегічне управління фінансовими ресурсами” захистила у спеціалізованій Раді  ВНЗ “Національна академія управління” м.Київ, спеціальність 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. З 2007 року працює у Рівненському інститут університеті “Україна”. Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 25 років, практичний стаж – 34 р.  З жовтня 2012 року по лютий 2016 року працювала керівником гуртка МАН з економіки Рівненського економіко-правого ліцею. Учні Макух Т.О.  протягом  2012-2016 рр. ставали призерами  І-ІІ етапів конкурсу -захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції “фінанси, грошовий обіг та кредит”.  Опублікувала більше 30 наукових та методичних праць, є автором монографії «Стратегічне управління фінансовими ресурсами» (2020 р.).

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях (вибірка):                                                                                                                           1. Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств.Тези. ІІ міжнародно науково- практичної конференції „Образование и наука без границ – 2006”. Том.І – Дніпрпетровськ: Наука и образование, 2006.-С.46-49.

2. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами. Стаття. Вісник Національного університету водного  господарства та природокористування. –  2007.- Випуск 1 (37). –   С.121-130.

3. Моделі методи з управління фінансовими ресурсами підприємства при прийнятті інвестиційних рішень. Стаття. Финансы,  учет, банки: Сборник научных трудов. Выпуск 13 / Под общ.ред. П.В.Егорова.- Донецк: ДонНУ, Каштан, 2007.-С. 130-139.

4. Інвестиційний потенціал  як фактор підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Стаття. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. –  2008.- Випуск 1 (41). –   С.175-187.

5. Сучасні інфляційні проблеми економіки України. Тези. Вісник Національного технічного університету ”ХПІ”. – 2008.- №20-1. С.102-103

6. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Тези. Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи. Тези доповідей 4-ї всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених. Львівський інститут банківської справи, УБС НБУ,2008. С.21-25

7. Удосконалення системи управління потоками фінансових ресурсів підприємства. Стаття. Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал. Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – 2008 р.-   C.84-88

8. Елементи формування організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентної позиції підприємств. Тези. Актуальні  проблеми економічної системи України. Збірник тез доповідей та виступів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Черкаський державний технологічний університет.- 2008 р.-С.165-166.

9. Теоретичні аспекти кошторисного фінансування. Тези. Науково-практична конференція .Облік, аналіз та аудит в умовах трансформації ринкової економіки. Європейський університет, Рівненська філія.-2008.- С.75-87

10. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів підприємства. Тези. Збірник наукових праць, виданий з нагоди 10-річчя Рівненської філії ПВНЗ „Європейський університет” Європейського університету Рівненської філії. – 2008. – С.51-55

11. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи. Стаття. Стратегія розвитку України. Науковий журнал. №1. Інститут міжнародних відносин НАвіац.У.- 2010. – С.148-155.

12. Сутність фінансової інформації при прийнятті управлінських рішень.Тези. Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг», №1. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 125-127.

13. Сутність фінансового планування  в системі  стратегічного управління фінансовими ресурсами.Тези. Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг», №1. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 125-127.

14. Мета та принципи стратегічного планування фінансових ресурсів в умовах конкурентно-ринкового середовища. Стаття. Економічні науки,  серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць , випуск 7 (25). – Луцьк 2010. – С.7-13.

15. Фінансова стратегія як основа ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання.Тези. „Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі”. Міжнародна науково-практична конференція. Інститут міжнародних відносин НАвіац.У.-2010.- С.13-15.

16.  Особливості  державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарної галузі. Стаття. Електронний збірник наукових праць  Національного університету державної податкової служби України – Ірпінь 2012.-С.235-241.

17. Особливості формування механізму фінансового управління виробничих підприємств.Стаття. Збірник наукових праць «Економічний аналіз», грудень 2012 р. – С.326-328.

18. Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обґрунтування можливих напрямків їх вирішення. Стаття. Науковий журнал «Молодий вчений» частина ІІ, №2 (17) лютий, 2015 р. – С.168-171.

19. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств хлібопекарської галузі. Стаття. «Актуальні проблеми економіки» №7 2015 р. — С. 88–98.

20. Теоретико-практическое обеспечение стратегического управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях нестабильности. Стаття. Материалы V Международной научно-практичской конференции «Оценка экономического потенциала страны: теоретические и практические, аспекты»25 августа 2012 г.-С. 8-15

21. Роль фінансових ресурсів у функціонуванні виробництва .Тези. Материалы  научно-практической конференции «От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем», которая состоится 25 марта 2016 г. в городе Рига (Латвия). тези з сертифікатом підтвердження участі у закордонній міжнародній конференції

22. Формування фінансових ресурсів в умовах невизначеності зовнішнього середовища виробничої галузі. Тези. Матеріали наукової конференції «Актуальні наукові дослідження»  22-24.12.2015 р.

23. Оптимізація розміщення фінансових ресурсів як шлях підвищення ефективності їх використання. Тези. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 8 грудня 2016 року, м. Луцьк.

24. Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі) 2020. Монографія. Макух Т.О. Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі): монографія Рівне: Видавець: О.Зень., 2020. – 188 с. ISBN 978-617-601-292-4

25.  Paradigm of state regulation and structural transformation of the national economy from the standpoint of homeostasis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (5): 184-192    http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2020/04/05_2020_Contents-en.pdf