Кафедра економіки, обліку та фінансів 2020

Професорсько-викладацький склад

завідувача кафедри ПОЗНАХОВСЬКИЙ ВІКТОРАНАТОЛІЙОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент

 

Познаховський Віктор Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.

В 1990 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія», кваліфікація – викладач політекономії, економіст.

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію за темою: “Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств” захистив у спеціалізованій раді Тернопільської академії народного господарства,  диплом ДК  № 029520, спеціальність “бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. 17.05. 2012р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно  вчене звання доцента кафедри регіонального управління. Атестат доцента 12ДЦ №031086. З 2014р. до 2019 працював на посаді доцента кафедри транспортних технологій і технічного сервісу ННМІ НУВГП м. Рівне.

З 2019 р. працюю на посаді доцента кафедри економіки, фінансів,  обліку та оподаткування Рівненського інституту Університету «Україна». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 27 роки, практичний стаж – 35р.

Опублікував більше 60 наукових та методичних праць, є співавтором навчальних посібників «Аналіз виробничо-економічної діяльності АТП» (2012 р.) і “Транспортна статистика” (2016 р.), а також кафедральної монографії «Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України» (2013 г.).

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях (вибірка):

  1. Познаховський В.А., Куковський О.Г. Вплив економічних ризиків на конкурентноспроможність підприємства будівельної галузі. Вісник НУВГП (2(74)), 2016р.

2.Познаховський В.А. Особливості застосування статистичних методів  кількісної оцінки економічних ризиків у діяльності автотранспортного підприємства. – Наукові  нотатки, Випуск 55, ЛНТУ, 2016 р., с.292-298.

3.Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Оцінка ефективності функціонування автомобільного транспорту. – Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудування та транспорті» №1, ЛНТУ, 2017 р., с. 115-123.

  1. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Існуючі методи оцінки конкуретноспроможності АТП та шляхи їх вдосконалення. – Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудування та транспорті» №2(9), ЛНТУ, 2017 р., с. 136-141.

5.Познаховський В.А.,Кірічок О.Г.,Швець М.Д.Порівняння методів оцінювання конкурентноспроможності підприємств автомобільного транспорту.- Міжвузівський збірник(за галузями знань”Технічні науки”. Випуск 62. ЛНТУ, 2018р., с.199-204.

6. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Транспортна статистика. Навч. посіб. Реком. Вченою радою НУВГП №6 від 22.06.2016р. – Рівне:НУВГП, 2016-196с. (0,6).

7.Методичні вказівки для проведення  самостійної роботи з дисципліни  «Ефективність транспорту» для студентів спеціальності 275 «Транспортні  технології                                              (на автомобільному транспорті)»  денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.- 16 с.(0,5).

8. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Основи економіки для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології                                              (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.- 22 с.

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи роботи з дисципліни “Ергономіка” для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП, 2018 р.-16 с.

10. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті” для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання /В.А.Познаховський Рівне: НУВГП, 2018 р.- 44с.(0,5).

11. Методичні вказівки і робоча програма до виробничої практики на АТП для студентів 4-го курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми  навчання /В.А.Познаховський. – Рівне: НУВГП,   2018 р.-16 с.        

12. Наукометрична база «Copernicus» рекомендована МОН України) Poznakhovskіy V., Kirichok O. The Analysis Working Capital Of Automobile Enterprises Industry In The Current Economic Conditions. – Internationals journal of new economics and social sciences №1(5), 2017 р., с.145-162.