Кафедра економіки, обліку та фінансів 2020-2022

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки, обліку та фінансів

Завідувач кафедри 
МАКУХ Тамара Олександрівна – директор Рівненського інституту Університету “Україна”, професор кафедри економіки, обліку та фінансів, кандидат економічних наук.
У 1993 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Облік, аналіз та аудит господарської діяльності”, у 2007 році – Полтавський інститут споживчої кооперації педагогічний факультет за спеціальністю “Викладач з фінансів”.
У 2010 році закінчила аспірантуру заочної форми Київського авіаційної університету.                                         Кандидат економічних наук з 2015 року.                           Дисертацію на тему “Стратегічне управління фінансовими ресурсами” захистила у спеціалізованій Раді  ВНЗ “Національна академія управління”, м. Київ, спеціальність 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. Нагороджена почесною грамотою Департаменту управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації , за сумлінну працю, високий прфесіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок  у розвиток освіти Рівненщини (наказ №243 -3 від 22.09.2021 р.). З 2008 року працює у Рівненському інститут університеті “Україна”Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 25 років, практичний стаж – понад 34 роки.  З жовтня 2012 року по лютий 2016 року працювала керівником гуртка МАН з економіки Рівненського економіко-правого ліцею. Учні Макух Т. О. протягом  2012-2016 років ставали призерами  І-ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції “Фінанси, грошовий обіг та кредит”. 
Опублікувала більше 30 наукових та методичних праць, є автором монографії «Стратегічне управління фінансовими ресурсами» (2020).
Основні наукові публікації (вибірка):
1. Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств. Тези ІІ міжнародної науково- практичної конференції „Образование и наука без границ-2006”. Том. І. Дніпропетровськ: Наука и образование, 2006. С. 46-49.
2. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами. Стаття. Вісник Національного університету водного  господарства та природокористування. 2007. Випуск 1 (37). С. 121-130.
3. Моделі методи з управління фінансовими ресурсами підприємства при прийнятті інвестиційних рішень. Стаття. Финансы,  учет, банки. Сборник научных трудов. Выпуск 13 / Под общ.ред. П.В.Егорова. Донецк: ДонНУ, Каштан, 2007. С. 130-139.
4. Інвестиційний потенціал  як фактор підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Стаття. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2008. Випуск 1 (41). С. 175-187.
5. Сучасні інфляційні проблеми економіки України. Тези. Вісник Національного технічного університету ”ХПІ”.  2008. №20-1. С. 102-103.
6. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи. Тези доповідей 4-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених. Львівський інститут банківської справи, УБС НБУ, 2008. С. 21-25.
7. Удосконалення системи управління потоками фінансових ресурсів підприємства. Стаття. Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. 2008. C. 84-88.
8. Елементи формування організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентної позиції підприємств. Актуальні  проблеми економічної системи України. Збірник тез доповідей та виступів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаський державний технологічний університет. 2008. С. 165-166.
9. Теоретичні аспекти кошторисного фінансування. Тези. Науково-практична конференція. Облік, аналіз та аудит в умовах трансформації ринкової економіки. Європейський університет, Рівненська філія. 2008. С. 75-87.
10. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів підприємства. Тези. Збірник наукових праць, виданий з нагоди 10-річчя Рівненської філії ПВНЗ „Європейський університет” Європейського університету Рівненської філії. 2008. С. 51-55.
11. Оптимізація фінансових ресурсів підприємств України в умовах глобальної фінансової кризи. Стаття. Стратегія розвитку України. Науковий журнал. №1. Інститут міжнародних відносин Національний авіаційний університет. 2010. С. 148-155.
12. Сутність фінансової інформації при прийнятті управлінських рішень. Тези. Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг», №1. К.: Університет «Україна», 2010. С. 125-127.
13. Сутність фінансового планування  в системі  стратегічного управління фінансовими ресурсами. Тези. Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг», №1. К.: Університет «Україна», 2010. С. 125-127.
14. Мета та принципи стратегічного планування фінансових ресурсів в умовах конкурентно-ринкового середовища. Стаття. Економічні науки,  серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць , випуск 7 (25). Луцьк 2010. С. 7-13.
15. Фінансова стратегія як основа ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання. „Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі”. Міжнародна наук.-практ. конференція. Інститут міжнародних відносин. Національний авіаційний університет. 2010. С. 13-15.
16.  Особливості  державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарної галузі. Стаття. Електронний збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Ірпінь 2012. С. 235-241.
17. Особливості формування механізму фінансового управління виробничих підприємств. Стаття. Збірник наукових праць «Економічний аналіз», грудень 2012. С. 326-328.
18. Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обґрунтування можливих напрямків їх вирішення. Стаття. Науковий журнал «Молодий вчений». Частина ІІ, №2 (17), лютий 2015. С. 168-171.
19. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств хлібопекарської галузі. Стаття. «Актуальні проблеми економіки». №7. 2015. С. 88–98.
20. Теоретико-практическое обеспечение стратегического управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях нестабильности. Стаття. Материалы V Международной научно-практичской конференции «Оценка экономического потенциала страны: теоретические и практические, аспекты». 25 августа 2012. С. 8-15.
21. Роль фінансових ресурсів у функціонуванні виробництва. Тези. Материалы  научно-практической конференции «От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем», 25 марта 2016. Рига (Латвия). Тези з сертифікатом підтвердження участі у закордонній міжнародній конференції.
22. Формування фінансових ресурсів в умовах невизначеності зовнішнього середовища виробничої галузі. Тези. Матеріали наукової конференції «Актуальні наукові дослідження», 22-24.12.2015.
23. Оптимізація розміщення фінансових ресурсів як шлях підвищення ефективності їх використання. Тези. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». 8 грудня 2016 року, м. Луцьк.
24. Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі). 2020. Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі): монографія. Рівне. Видавець: О. Зень. 2020. 188 с. ISBN 978-617-601-292-4
25. Paradigm of state regulation and structural transformation of the national economy from the standpoint of homeostasis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (5). P. 184-192. URL: http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2020/04/05_2020_Contents-en.pdf.
26.Фінансова глобалізація світової економіки. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №3. С.45-53 https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/3/7016
27. Структурна схема формування моделі управління фінансовими ресурсами. Журнал «Економка та суспільство» Випуск №25 2021 р. DOI:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-5 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/229/219
28. Інституційно-фінансова підтримка розвитку територій сільської місцевості.VIII – Міжнародна наукова конференція “Детермінанти регіонального розвитку України”/ випуск 2. ст.389-400  ISSN 2071-4653 Соц.-ек.проблеми сучас.періоду України, 2013, Вип. 6(104)
29. Філософсько-культорологічний та педагогічний дискус осмислення проблем економічної культури/ Журнал Інноваційна педагогіка.Випуск 45. ст.92-96 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/45/18.pdf
30. Теоретичні моделі формування економічної культури студентів закладів вищої освіти України/ Журнал Інноваційна педагогіка.Випуск 46 . ст.132-135.  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/46/27.pdf

ГЕРАСИМЕНКО Наталія Петрівна, начальник навчального відділу, старший викладач.

У Рівненському інституті Університету “Україна” працює з 2004 року. З 2018 року – Голова первинної профспілкової організації.

Загальний стаж педагогічної і науково-педагогічної роботи становить більше 25 років.

Освіта: 1997 рік, Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, бухгалтер-касир (обліковець) с/г підприємств; 2002 рік, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність „Трудове навчання і фізика”, вчитель трудового навчання і фізики; 2008 рік, Рівненський інститут ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”,  спеціальність “Економіка підприємства”, магістр з економіки підприємства; 2014 рік, Рівненський інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, спеціальність “Соціальна робота”, спеціаліст з соціальної роботи; 2020 рік, Рівненський інститут ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”, спеціальність “Психологія”, магістр з психології.

Бере постійну участь у семінарах-практикумах, навчальних проєктах, програмах підвищення кваліфікації, науково-практичних конференціях, вебінарах тощо.

Наукові публікації (вибірка):

1. Герасименко О.А., Герасименко Н.П. Методи реалізації пошуково-дослідницьких проектів на заняттях з трудового навчання у 7-9 класах з використанням інформаційно-пошукових технологій. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Рівне: РДГУ, 2009. № 42. С. 147-152.

2. Герасименко О.А., Герасименко Н.П. Методи реалізації пошуково-дослідницьких проектів на заняттях з трудового навчання у 7-9 класах з використанням мультимедійних інформаційних технологій. Нова педагогічна думка. Рівне: РОІППО, 2010. № 48. С. 86-92.

3. Герасименко Н.П. Історія страхування на Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть. ВІСНИК Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. Випуск 3(59). ЕКОНОМІКА. Рівне: 2012. С. 66-71.

4. Герасименко Н.П. Історичні аспекти становлення та розвитку страхового ринку. Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. Рівне: Рівненський інститут Університету “Україна”, 2015.

5. Герасименко Н.П. Історія розвитку соціального страхування в Україні. Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. Рівне: Рівненський інститут Університету “Україна”, 2016. С. 93-99.

6. Герасименко Н.П. Концепція розвитку страхування в Україні кінця XX початку ХХІ століть. «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток»: матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції, Рівненський інститут Університету «Україна», березень 2019 рік, м. Рівне. С. 7-15.

7. Герасименко Н.П., Чванова Н.Є. Історія становлення страхування в Україні кінця ХХ початку ХХІ століть. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці” (КНЕУ). 2020.

УШАКОВА Оксана Анатоліївна, старший викладач, кандидат економічних наук.
З листопада 2019 року працює у Рівненському інституті Університету «Україна». Загальний стаж педагогічної і науково-педагогічної роботи становить близько 15 років.
У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», отримала диплом магістра з фінансів з відзнакою і розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі економіки підприємства.
З 2008 по 2021 роки працювала викладачем у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування». Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Виконувала обов’язки завідувача кабінету фінансів, керівника предметного (наукового) гуртка, класного керівника, голови циклової комісії управління та адміністрування, голови Ради молодих учених. Упорядник більше 30 навчально-методичних видань, у тому числі 5 навчальних посібників.
У 2014 році закінчила НУВГП й отримала диплом магістра з педагогіки вищої школи з відзнакою.
У 2016 році в НУВГП захистила кандидатську дисертацію за спец. 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему «Еколого-економічні засади раціонального використання відновних джерел енергії».
З 2021 року є членом Науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Співрозробник Стандарту ФПО України: освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Пройшла підготовку експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм ФПО.
Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм у роботі та вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини у 2019 році.
Лауреат Міжнародних і Всеукраїнських фестивалів, конкурсів естрадної пісні.
Бере участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, онлайн-курсах, методичних об’єднаннях, програмах підвищення кваліфікації, онлайн-семінарах, форумах тощо.
Є автором близько 80 наукових праць, у тому числі співавтором 5 колективних монографій (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=QD1qdPAAAAAJ).
Основні наукові публікації (вибірка):
1. Ушакова О. А. Розвиток операцій з платіжними картками в банках України. Молодий вчений. № 7(95). 2021. С. 128–133. (НБУ ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, СrossRef, Index Copernicus).
2. Ушакова О. А., Кирилюк О. А. Забезпечення достатності власного капіталу як умова фінансової стійкості банку. Мoderní aspekty vědy: X. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republic. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. 2021. 88–100. (Google Scholar).
3. Ушакова О. А., Добринська Ю. О., Ромасюк А. В. Економічні та фінансові аспекти становлення Австралійського Союзу. Научный взгляд в будущее. Том 1. № 21. Одесса. Куприенко С.В. 2021. С. 92–99. (Фахове видання, НБУ ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, СrossRef, Index Copernicus).
4. Ушакова О. А., Власюк І. О., Гайкевич Т. В. Особливості сучасного розвитку Австралії за секторами економіки. Научный взгляд в будущее. Том 2. № 19. Одесса. Куприенко С.В. 2020. С. 12–18. (Фахове видання, НБУ ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, СrossRef, Index Copernicus).
5. Ушакова О. А., Гарбарук А. Б. Управління відсотковим ризиком в системі банківського ризик-менеджменту. Економічний простір. Збірник наукових праць. № 157. Дніпро: ПДАБА. 2020. С. 85–88. (Фахове видання, Index Copernicus, Google Scholar).
6. Ушакова О. А. Факторинг у кредитно-гарантійній діяльності системно важливих банків України. Колективна монографія. «Маркетинг, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». ОНАХТ. Роздільна. Вид-во «Лерадрук». 2020. С. 283–295.
7. Ушакова О. А. Кредитно-гарантійні послуги банку як фінансові інструменти забезпечення договірних зобов’язань. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності. Колективна монографія. За заг. ред. А. Г. Семенова, м. Запоріжжя. Херсон. Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 204–218.
8. Ушакова О. А. Європейський інтеграційний аспект в економічному розвитку України. Научный взгляд в будущее. Вып. 18. Т. 2. 2020. Одесса. Куприенко С.В. С. 30–36. (Фахове видання, НБУ ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, СrossRef, Index Copernicus).
9. Hlushkova T. S., Ushakova O. A. Tourist economic safety management system: experience of the republic of Turkey. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія економічні науки. № 1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 2019. С. 158–167. (Фахове видання, Google Scholar, Украиника Наукова, Index Сopernicus, Ulrichsweb).
10. Ушакова О. А., Глушкова Т. С. Освітня складова процесу формування і використання людського капіталу. Інфраструктура ринку. Одеса. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. № 21. 2018. С. 241–245. (Фахове видання, НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar).
11. Ушакова О. А. Конкурентоспроможність підприємств сільського господарства України: інформаційне забезпечення і реалії. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства. Монографія під редакцією Скрипчука П. М. Рівне. НУВГП. 2018. 354 с.
12. Ушакова О. А. Теоретичні засади формування людського капіталу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Том 4. № 15. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2018. С. 340–344. (Фахове видання, НБУ ім. В.І. Вернадського).
13. Pashechko O., Polishchuk N. Management of energy sources in industrial production under conditions of the European integration vector of development of Ukraine. Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s ecologization. Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. Podhajska eastern european development agency n.o. 2017. P. 179–190 та інші.