Кафедра психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін 2020-2022

Професорсько-викладацький склад   кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – Юрчук Людмила Василівна кандидат історичних наук, доцент.

 Закінчила у 1997 році Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Всесвітня історія, народознавство», кваліфікація «Вчитель всесвітньої історії та народознавства».

Педагогічний стаж роботи 23 роки. Кандидат історичних наук, шифр спеціальності 20.02.22 – військова історія. Тема дисертації :«Репресивні органи польської влади в боротьби проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921-1939 рр.)» (диплом ДК № 060991 від 01.07.2010р.). Сертифікати про підвищення кваліфікації  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 30.10.17р.- 30.11.17р., (довідка № 01-16/1489 від 29 грудня 2017 р.).

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях (вибірка):

 1. Юрчук Л.В. «Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924-1929рр.)» // Держава та Армія. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2014. – №784 . – С.161-168.
 2. Юрчук Л.В. Особливості еволюції в освітньому просторі України / Л.В. Юрчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: XІСТ, 2017. – №14. – С. 173-176.
 3. Юрчук Л.В. Особливості арт-терапії у соціальній інклюзії / Л.В. Юрчук // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 2017 – №4(92),. – С. 57-59. (Наукометрична база «Copernicus» рекомендована МОН України).
 4. Юрчук Л.В. Інноваційні соціальні проекти родини Терещенків на українських землях у другій половині XIX – початку XX століття / Л.В. Юрчук // Науковий збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток». – Рівне, 2018. – С. 108-113.
 5. Юрчук Л.В. Особливості фадрайзингової діяльностіу соціальній сфері України: в контексті сучасних форматів/Л.В. Юрчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: XІСТ, – №16. – С. 175-179.
 6. Юрчук Л.В. Науково-педагогічна спадщина М.І. Костомарова у контексті формування національної свідомості студентської молоді. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – С.79-80.
 7. Юрчук Л.В. Засоби ізотерапії у контексті соціальної інклюзії. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 27 вересня 2019 р., м. Харків, Україна. Соціально-гуманітарний. вісник: зб. наук. пр. – Вип. 28. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – С.45-46.
 8. Кошмак Людмила Андріївна, магістр, спец. «Соціальна робота», Юрчук Л.В. Методологічні основи здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні: сучасний аспект . Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – 725. С.166-169.
 9. Прошек Н. Л., Юрчук Л.В. Особливості арт-терапії у соціальній інклюзії. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 715 с.С.147-150.
 10. Лясоцька А. А., Юрчук Л.В. Соціально-психологічна корекція негативних психічних станів молодших школярів Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – с.725. – С. 342-346.
 11. Похила Л. С., Юрчук Л.В. Основні напрями соціально-реабілітаційної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 715 с.- С. 155-158.

Стеца Наталія Володимирівна  старший викладач, кафедри психології,соціальної роботи та гуманітарних дисциплін

Досвід роботи: 20 років

Відомості про освіту: 1996-2001 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет (при­своєно кваліфікацію учителя початкових класів і біології);            2007-2008 рр. – Рівненський державний університет,магістратура при кафедрі педагогіки (присвоєно кваліфікацію «Викладач педагогіки початкового навчання у вищих навчальних закладах», освітньо-кваліфікаційний рівень-магістр.

Підвищення кваліфікації: Стажування на кафедрі біології Рівненського державного гуманітарного університету,довідка № 44 від 11.04.2016р.

Сфера наукових інтересів 1.Біологія 2.Екологія 3.Основи здоров‘я 4.Валеологія 5.Основи медичних знань 6.Людина і суспільство 7.Загальна психологія 8.Анатомія 9.Загальна фізіологія

Наукові статті у фахових та зарубіжних виданнях, науково-методичні праці(вибірка):

1. Трофімчук Н.В. Формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних та інженерних коледжів засобами інтегративного підходу. Педагогічні науки: теорія та практика: зб. наук. праць Запорізький національний університет. № 2, 2021. С. 169-172.

2. Трофімчук Н.В. Компонентна структура екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів. Педагогічні науки: зб. наук. праць Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. № 97, 2021. С. 94-102.

3. Трофімчук Н.В. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних засобами реалізації інтегративного підходу. Інноваційна педагогіка: зб. наук. праць. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій №39, 2021. С. 210-215.

4. Трофімчук Н.В. Методологія формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами інтегративного підходу. Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. № 41, 2021. С.121-127.

5. Залужна А. Є., Трофімчук Н.В. Екологічна культура особистості як актуальна філософсько-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: міжнародна наукометрична база Index Copernicus International. № 78, 2021. С. 92-98.

6. Трофімчук Н.В. Структурно-функціональна модель формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами інтегративного підходу.Art Culturology Ekonomik sciences Philological sciences Pedagogical sciences.Colloquium-journal. №24 (111), 2021. С. 55-61.

7. Трофімчук Н.В. Теоретико-методологічні засади філософсько-педагогічного осмислення феномена екологічної культури. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. Рівне, 2017. С. 233-235.

8. Трофімчук Н.В. Екологічна культура студентів економіко-гуманітарних та інженерних коледжів у контексті інтегративного підходу. Людина у світі духовної культури. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (Рівне, 16 травня 2019 року). Зб. тез конференції: НУВГП. Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. С. 97-100.

9. Трофімчук Н.В. Оксфордські дебати у контексті методологічних засад формування екологічної культури студентів. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали ІХ. Всеукр. наук.-практ. Конфер. Рівне, 2019. С. 214-216.

10. Трофімчук Н.В. Екологічна культура людини у контексті сучасних глобалізаційних викликів. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 9-10 липня 2021. С. 70-72.

11. Трофімчук Н.В. Екологічні взаємовідносини людини із навколишнім середовищем. Психологія та педагогіка сучасності:проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Львів: «Львівська Педагогічна Спільнота»,27-28 серпня 2021. С 39-42.

12. Трофімчук Н.В. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів засобами реалізації інтегративного підходу. Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Одеса: «Південна фундація педагогіки»,13-14 серпня 2021. С. 91-94.

13. Трофімчук Н.В. Формування екологічної культури та екологічної компетентності студентів засобами реалізації інтегративного підходу. Теорія і практика сучасної наук: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Київ: МЦНіД, 19-20 серпня 2021. С. 21-23.

14. Трофімчук Н.В. Екологічна стежка як модель формування культури студентів засобами інтегративного підходу.Сучасна наука та освіта:стан,проблеми,перспективи: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 37-43.

15. Трофімчук Н.В. Структурно-функціональна модель формування екологічної культури студентів засобами реалізації інтегративного підходу. Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 28 серпня 2021. С. 25-23.

16. Трофімчук Н.В. Особливості формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами інтегративного підходу у процесі викладання біології. Актуальні питання педагогіки і психології:наукові дискусії: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-педаг. конф. Харків.10-11вересня 2021.С. 85-88.