Навчально-методична робота

Фахівці заклали підвалини створення науково-методичної документації з усіх дисциплін для студентів різних форм навчання. Значна робота була здійснена з організації практичної підготовки: забезпечення базами практики, підготовки програм різних видів практик, індивідуальних творчих завдань.

Протягом усіх років роботи кафедри систематично вдосконалюється організація навчального процесу. Здійснено перехід на нові навчальні робочі плани, що розроблені на основі нових освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм, впроваджено кредитно-модульну систему оцінки знань студентів.

Викладачами кафедри використовуються принципи загальної педагогіки та новітні технології навчання: комп’ютерні технології, інтерактивні технології навчання, кейс-методи, дійові прийоми колективної роботи, ділові та ситуаційні ігри.

З усіх дисциплін кафедри створені науково-методичні комплекси, розроблені методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять. Практикується проведення лабораторних занять на підприємствах та установах міста і області, періодично діючих семінарів.

Велика увага приділяється організації самостійної роботи студентів. Для цього викладачі кафедри розробили і щорічно поновлюють завдання для самостійної та науково-дослідної роботи (підготовка рефератів, виконання завдань творчого характеру). Звіти з виконаних робіт заслуховуються і обговорюються на практичних та семінарських заняттях, засіданнях та студентських науково-практичних конференціях. Частина завдань є складовою курсових робіт науково-дослідного характеру.

З метою уніфікації навчального процесу впроваджуються єдина система кредитних одиниць та стандартизація документів, які видаються студентам після завершення навчання, що наближає якість освіти до вимог загальноєвропейських стандартів. Кафедра вдосконалює кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

Відповідно до сучасних вимог створюється належне інформаційне забезпечення навчального процесу. Пріоритет надається літературі, що видана державною мовою.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня: стажування, підготовка дисертаційних робіт, участь у науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Невід’ємною складовою роботи викладачів кафедри є проведення науково-дослідної роботи із залученням студентів. За результатами досліджень викладачів кафедри готують публікації, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Практична та наукова значимість виконаних науково-дослідних робіт підтверджена використанням розробленої нормативно-технічної документації на підприємствах та в установах міста.

Провідні фахівці кафедри психології є науковими керівниками дипломних робіт випускників, дослідження яких проводиться на базах інших ВНЗ. Молоді науковці в подальшому будуть залучатися до викладацької роботи кафедри.

Студенти 1-4 курсів беруть участь у дослідженнях по комплексній кафедральній науково-дослідній роботі: у розробці технологій та оформленні нормативно-технічної документації, виступають із доповідями на наукових конференціях, публікують тези доповідей. Слід зазначити, що зацікавленість студентів у науковій роботі зростає.

Викладачі кафедри постійно приділяють увагу виховній роботі зі студентами, враховуючи психолого-педагогічні характеристики студентів із особливими потребами і специфіку їхніх потреб. Більшість викладачів є кураторами академічних груп, організаторами виховної роботи. Усі викладачі кафедри займаються виховною роботою при проведенні всіх форм занять та проходженні практики. У студентів виховуються морально-етичні риси, повага і любов до України, шанобливе ставлення до своєї професії, розширюється загальний світогляд. Куратори, викладачі кафедри організовують відвідування музеїв, консерваторії, філармонії, екскурсії в заповідні історичні міста України, заходи щодо пропаганди здорового способу життя та всебічно допомагають студентам при виконанні різних видів самостійної роботи, сприяють проведенню дослідницької роботи.