Навчально-методична діяльність

Освіта має бути істинною, творчою, повною, зрозумілою та міцною. Я.А. Коменський

Науково-методична робота базується на досягненнях педагогічної науки, культури і перспективного педагогічного досвіду, системі аналітичної, пошукової, дослідницької, організаційної, діагностичної, культурно-наукової і практичної, інформаційної діяльності з підвищенням наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної й культурної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. ВНМР спрямовує свою роботу не лише на послідовне вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення нової системи знань і умінь керівників і педагогів, на розвиток їх особистісних якостей, самореалізації у процесі професійної діяльності, серед яких: гуманізм, висока загальна культура і моральність, активність і комунікабельність, рішучість, наполегливість, ініціативність, вимогливість, уміння володіти собою, тактовність і самостійність, творча уява, самокритичність та інші.

Навчальний відділ закладу є його структурним підрозділом і створений з метою організації навчального процесу та підготовки методичного забезпечення дисциплін.

Організацію навчально-методичної роботи відділу забезпечують методисти ВНМР, факультетів, кафедр, циклової комісії юридичних дисциплін, голови науково-методичних об’єднань факультетів, бібліотекарі.

Мета методичної роботи — зростання рівня педагогічної майстерності викладача й педагогічного колективу, встановлення єдності поглядів на навчання та виховання, а також на використання навчально-матеріальної бази, вироблення і застосування нових прийомів навчання.

Основні завдання методичної роботи в інституті:

 • підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників;
 • удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу;
 • удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;
 • упровадження у навчально-виховний процес нових методів і методик викладання;
 • постійне підвищення методичної майстерності викладачів, особливо молодих, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах, школі молодих викладачів;
 • удосконалення методичних матеріалів (методичних розробок тощо), підвищення їхньої якості;
 • підвищення відповідальності викладачів за якість проведення занять.

Методична робота в інституті організується та проводиться за спеціальним планом методичної роботи, що розробляється навчально-методичним відділом за участю науково-методичних об’єднань факультетів, кафедр, інших підрозділів на кожен навчальний рік. При щомісячному плануванні він уточнюється та доповнюється, виходячи з ситуації, що складається, і нових завдань.

У методичній роботі основна увага приділяється: постійному підвищенню педагогічної майстерності викладачів; науково обґрунтованій розробці, експериментальній перевірці й упровадженню в навчально-виховний процес прогресивних методів і засобів навчання і виховання; роботі з викладачами-початківцями; забезпеченню своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів; удосконаленню навчально-лабораторної бази.

Важливе місце в методичній роботі займають питання індивідуалізації й інтенсифікації навчання студентів, організації їхньої самостійної роботи над навчальним матеріалом.

Методична робота на кафедрах організується і ведеться в єдності з методичною роботою в масштабі навчального закладу (факультету); сфера її впливу охоплює навчальну, наукову і виховну роботу. Вона спрямована, насамперед, на підвищення наукового рівня закріплених за кафедрою навчальних дисциплін і вдосконалення методики їх викладання.

Основним змістом удосконалення навчально-виховного процесу в закладі є:

 • cпрямування його не на передачу якомога більшого обсягу знань тим, хто навчається, а на розвиток і стимулювання у них пізнавальної активності, уміння самостійно шукати, знаходити й аналізувати навчальну інформацію;
 • реалізація у навчанні одного з принципів ефективного менеджменту, суть якого полягає в тому, що, якою б якісною не була інформація, обов’язково настане час, коли набутої інформації стає недостатньо.

Успішне виконання цих завдань залежить від здатності викладача постійно аналізувати свою діяльність, уникати епізодичності й формального підходу в роботі, відчувати необхідність в удосконаленні своїх знань і педагогічної майстерності. В.О. Сухомлинський зазначав: “Сильним, досвідченим стає той педагог, який вміє аналізувати свою працю”.

Викладачем-майстром стає не кожен викладач, а лише той, хто постійно засвоює нові педагогічні технології й ефективно застосовує їх на практиці, тобто викладач компетентний, творчий, ініціативний; викладач, який постійно підвищує педагогічну майстерність, своєчасно і якісно розробляє навчально-методичне забезпечення вивчення дисципліни.

Основною метою організаційноїі науковометодичної роботи всіх структурних підрозділів Рівненського інституту Університету “Україна” є забезпечення змісту навчання, що відповідає вимогам Державних стандартів вищої освіти і потребам регіональної економіки, упровадження прогресивних форм, методів і технологій навчання, що дозволяють високоякісно здійснювати освітній процес із оптимальними витратами матеріальних, фінансових засобів й інтелектуальних ресурсів тих, хто навчається.

Колектив працює над створенням інтегрованих навчальних планів, що забезпечують наступність і перманентність ступеневої освіти «молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст, магістр», над створенням навчальних планів спеціалізацій, що забезпечують підготовку фахівців за певними напрямами професійної діяльності, навчальних планів для паралельного одержання освіти за двома спеціальностями. Велика увага приділяється питанням організації і технології заочного навчання.

Важливий напрям методичної роботи – наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи студентів і викладачів. Саме собою зрозуміло, що введення нових галузевих стандартів, внесення коректив до навчальних планів, організація навчання за КМС вимагає поповнення фонду навчально-методичної літератури. Крім того в останні роки дуже велика увага приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів і новим їх видам. Так комп’ютеризація навчального процесу і розширення використання інтернет-технологій cприяло впровадженню публікації навчально-методичних матеріалів на електронних носіях інформації, створенню спеціальних видів електронних підручників, навчальних і контролюючих програм, створенню особистих сайтів викладачів для інформаційних і навчальних потреб.

Усе більш широке застосування в навчальному процесі знаходить такий метод контролю знань, як тестування, застосоване у традиційній формі чи з використанням комп’ютерної техніки. Починаючи з 2005 року в Рівненському інституті Університету “Україна” з метою подальшого вдосконалення чинної у ВНЗ системи контролю знань студентів, підвищення ефективності навчального процесу та оцінки знань студентів впроваджено у практику проведення тестового (модульного) контролю та ректорських контрольних робіт (РКР). В інституті створена система ректорського контролю. Наявний електронний та паперовий банк даних ректорських контрольних робіт.

Розроблені нормативні матеріали та методичні рекомендації щодо шляхів впровадження КМСОНП в Рівненському інституті Університету “Україна”. Означені матеріали узагальнені у збірках:

 1. Нормативно-правові документи та методичні рекомендації в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Укладачі: Процюк В.К., Ковальчук П.О., Петренчук В.В. – Рівне, РІ ВМУРоЛ „Україна”, 2008.- 261 с.;
 2. З досвіду роботи викладачів РІ ВМУРоЛ “Україна” в умовах КМСОНП // Укладачі: Процюк В.К., Ковальчук П.О., Петренчук В.В., Назаревич В.В., Бабійчук П.М., Бородинська Л.І. – Рівне, РІ ВМУРоЛ „Україна”, 2008. – 152 с.

Кафедри інституту, ВНМР працюють над електронним забезпеченням навчальних дисциплін, що дає можливість студентам оперативніше отримати всі необхідні завдання у процесі навчання.

Центрами методичної роботи в інституті є методичний кабінет та кафедри інституту.

Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», навчальний відділ зосереджує увагу на вдосконаленні науково-методичного, фахового рівня викладацького складу та на підвищенні педагогічної майстерності. Відділом розроблені рекомендації , щодо організації методичної роботи у інституті, розробки конкретної методики викладання дисципліни. Сприяє підвищенню педагогічної майстерності і проведення відкритих занять та відвідування їх зав. кафедрами та викладачами з подальшим обговоренням.

Підвищенню майстерності викладачів сприяє щорічне традиційне проведення в жовтні місяці педагогічних читань присвячених Дню народження О.В. Сухомлинського. В читаннях, крім викладачів інституту, беруть участь фахівці з різних галузей педагогіки і психології, вчителі області. Крім того, на кафедрах працюють школи тренерської майстерності, молодого підприємця, проводяться семінари, тематичні лекції.

В інституті працює Вчена рада, що визначає перспективні і тактичні завдання методичної роботи в інституті в цілому. На засіданнях ради розглядаються питання стану і результативність навчально-методичної роботи в інституті.

Особлива роль у методичній роботі викладачів інституту належить самостійній роботі над підвищенням рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності. Значною мірою вона визначається вимогами до науково-педагогічних кадрів керівництва ВНЗ, а також професійною відповідальністю, професійними амбіціями викладачів. Тому ця форма методичної роботи є складовою індивідуального плану викладача та його самоосвіти. Зміст її охоплює систематичне вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, участь у методичній роботі науково-методичних об’єднань, засідань кафедр, проведенні експериментальних досліджень.