Кафедра соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін

Цимбалюк Олена Миколаївна – завідувач кафедри соціальної роботи та гуманітарно- соціальних дисциплін , кандидат педагогічних наук, доцен.

Кафедра соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін є випусковою кафедрою спеціальності 231 «Соціальна робота», галузі знань: 23 «Соціальна робота», за кваліфікацією: бакалавр з соціальної роботи.

Фахову підготовку здійснюють 14 кваліфікованих науково-педагогічних працівників, із них 7 мають науковий ступінь кандидата, доктора наук і вчене звання професора, доцента. Професорсько-викладацький складкафедрипостійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри з урахуванням досвiду провiдних вищих навчальних закладiв та кафедр профілю соціальної роботи України використовуючи інноваційі підходи як у наданні соціальних послуг, так і у використанні різних форм та методів підготовки фахівців.

Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича в м. Ярославі (Республіка Польща);Інститутом міжнародних відносин та американістики у Варшаві (Республіка Польща); Вищою школою комунікативної політології і міжнародних відносин (Варшава, Республіка Польща); Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь);Товариством міжкультурного співробітництва «Гілка Оливна» (Республіка Польща);співпрацює з університетом ім. Коперніка в м. Торунь (Польща); IMCA Швеція;Рівненським державним гуманітарним університетом, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, філіями Університету “Україна”, а також із громадськими організаціями (IMCA м. Здолбунова,). На базі кафедри функціонує факультатив польської мови .Викладачі кафедри беруть активну участь у громадській роботі. Головним завданням кафедри є забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх спеціалістів, формування у них необхідних умінь та навичок з метою підвищення загального рівня інтелектуального розвитку, моральної та професійної культури особистості, формування певних естетичних цінностей, орієнтації у світі духовного, прекрасного.

Головною метою кафедри в ході навчального процесу є викладання закріплених за її викладачами дисциплін відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти.

Головною особливістю кафедри соціальної роботи та гуманітарно- соціальних дисциплін є її багатопрофільність.

Загалом кафедра соціальної роботи та гуманітарно- соціальних дисциплін забезпечує в університеті викладання 65 навчальних дисциплін:

1. Актуальні проблеми соціальної педагогіки.

2. Вступ до спеціальності

3. Етика соціально – педагогічної діяльності

4. Етика соціальної роботи

5. Етика і психологія сімейного життя

6. Інноваційні моделі надання соціальних послуг.

7. Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі

8. Історія соціальної роботи

9. Менеджмент соціальної роботи.

10. Технології соціальної роботи

11. Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

12. Методика організації волонтерського руху

13. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб

14. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу

15. Організація роботи з різними соціальними групами

16. Основи соціально-педагогічних досліджень

17. Основи соціально-правового захисту особистості

18. Основи соціально-правового захисту

19. Основи соціалізації особистості

20. Охорона праці в соціально-педагогічній сфері

21. Педагогіка

22. Правові основи соціальної роботи

23. Правові засади соціальної роботи в Україні

24. Практикум з соціальної роботи

25. Соціалізація особистості

26. Соціальна політика

27. Система організації соціальних служб

28. Соціальний аудит та інспектування

29. Соціальна педагогіка

30. Соціальна робота в Україні

31. Соціальна робота у сфері дозвілля

32. Соціальний супровід сім`ї

33. Соціально-педагогічне проектування

34. Соціально-педагогічне консультування

35. Соціально-правове забезпечення

36. Спеціалізовані служби в соціальній сфері

37. Соціальна робота з різними групами клієнтів

38. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

39. Теорія соціальної роботи

40. Техніка проведення соціально-педагогічного тренінгу

41. Технології роботи соціального гувернера

42. Технології соціально-педагогічних досліджень

43. Технології соціально-педагогічної діяльності

44. Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах

45. Технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання.

46. Технології соціально-педагогічної роботи.

47. Безпека життєдіяльності;

48. Валеологія;

49. Ділова іноземна мова;–

50. Етика та естетика;

51. Іноземна мова

52. Історія України;

53. Історія української культури;

54. Культура мови;

55. Логіка;

56. Основи інформатики та обчислювальної техніки; Основи інформатики та ОТ;

57. Основи охорони праці;

58. Політологія;

59. Релігієзнавство;

60. Соціологія;

61. Українська мова (за професійним спрямуванням);

62. Фізична культура;

63. Фізичне виховання;

64. Філософія;

65. Цивільний захист.

Викладачі кафедри мають не тільки значний досвід педагогічної й наукової діяльності, але й багатий досвід практичної роботи в інших сферах суспільства, зокрема в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських організаціях.

Спеціаліст соціальної роботи наділений різноманітними посадовими обов’язками. Основні з них такі:

•володіти основами пенсійної справи, соціального захисту сімей з дітьми, інвалідів, одиноких та інших соціальне незахищених громадян;
•виявляти на підприємствах, в мікрорайонах, селах сім’ї окремих осіб, які потребують соціально-медичну, юридичну, психолого – педагогічну, матеріальну іншу допомогу, охорону морального, фізичного і психічного здоров’я;
•встановлювати причини виникаючих у них труднощів, конфліктних ситуацій, в т.ч. за місцем роботи, навчання і т.д., допомагати їм у розв`язанні існуючих проблем, працевлаштуванні, соціальному захисті;
•сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги населенню;
•проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім`ї і шлюбу, виховну роботу серед дітей, схильних до правопорушень;
•надавати допомогу в укладанні угод про надомну працю батькам що мають неповнолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам;
•виявляти і надавати підтримку дітям та дорослим, яким потрібна опіка і піклування, влаштування в лікувальні й учбово-виховні заклади, матеріальна, соціально-побутова та інша допомога;
•організовувати громадський захист неповнолітніх правопорушників при необхідності – брати в ньому особисту участь;
•сприяти створенню і діяльності центрів соціальної служби для молоді, допомоги сім’ї (всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, підліткових, дитячих об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами;
•допомагати організації і виховній діяльності інтернатів, притулків для інвалідів, людей похилого віку, бездомним та ін.;
•брати участь в роботі по соціальній адаптації і реабілітації осіб, які повернулися з спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі, розв’язанні інших гострих соціальних проблем.

Професійна діяльність соціального працівника характеризується трьома основними підходами при вирішенні проблеми:

1. Виховний – роль учителя, консультанта, експерта. Соціальний працівник в таких випадках дає поради, навчає навичкам правильної поведінки, встановлює зворотній зв’язок, застосовує рольові ігри як метод навчання;
2. Фасилітативний – роль помічника, прихильника або посередника при подоланні труднощів чи проблем. Соціальний працівник інтерпретує поведінку клієнта, пояснює ситуацію, яка склалася, пропонує і обговорює план подальших дій клієнта, допомагає віднайти внутрішні ресурси.
3. Адвокативний – роль адвоката від імені конкретного клієнта або групи клієнтів, а також помічника тих людей, які спроможні самостійно захищати свої права. Такого роду діяльність включає в себе допомогу окремим людям у висуненні аргументів, підборі документальних і законодавчих матеріалів.
Аналізуючи сфери діяльності соціального працівника, необхідно підкреслити, що вони, обумовлюються його спеціалізацією. Сьогодні соціальні працівники спеціалізуються більше ніж по 20 напрямках. У відповідності з спеціалізацією можна виділити групи соціальних працівників, зайнятих переважно управлінською діяльністю (менеджери соціальних служб і органів соціального захисту), контактною соціальною роботою в рамках основних видів соціального обслуговування (соціально-економічні, соціально-медичні, соціально-педагогічні, соціально-психологічні, соціально-правові і соціально-побутові послуги), профілактичною і превентивною профілактичною роботою і т.д.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності «Соціальна робота»:

 • соціальний працівник у службах сім’ї та молоді;
 • соціальний працівник у системі соціального захисту населення;
 • соціальний координатор при сільських радах;
 • соціальний працівник – консультант на телефоні довіри;
 • соціальний працівник служб зайнятості;
 • науковий співробітник у галузі соціальної роботи в науково-дослідних установах;
 • викладач фахових дисциплін вищих навчальних закладів.

Місця роботи випускників спеціальності «Соціальна робота»:

 • управління праці та соціального захисту населення;
 • управління у справах неповнолітніх;
 • державні адміністрації (міські, районні);
 • служби зайнятості;
 • пенсійні фонди;
 • соціальні служби дітей, сім’ї та молоді;
 • притулки для неповнолітніх;
 • територіальні центри;
 • реабілітаційні центри;
 • науково-дослідні установи відповідного профіля;
 • сільські ради.

Будучи фахівцем соціальної роботи, людина може себе реалізувати завдяки виконанню таких професійних ролей, як:

 • соціальний менеджер (управління системою соціальних послуг, управління закладами соціальної сфери),
 • соціальний девелопер (організація і керівництво соціальними проектами і соціальними програмами),
 • соціальний посередник (розв’язання конфліктів, представлення інтересів у різних організаціях, делегування прав, партнерство),
 • соціальний аніматор (організація соціально-культурної, дозвільневої діяльності, ігротек, навіть у закладах торгівлі),
 • соціальний асистент (соціальний супровід і супроводження),
 • соціальний маркетолог (вивчення попиту і потреб на соціальні послуги, дослідження соціального капіталу особистості та її оточення),
 • соціальний консультант (соціальне і соціально-психологічне консультування),
 • соціальний супервізор (наставництво, кураторство молодих фахівців і студентів, які проходять практику).

Соціальна робота – це професійна діяльність, яка спрямована на підвищення добробуту людей, допомогу, підтримку і захист, сприяння розвитку особистості і сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах (людей з особливими потребами, з інвалідністю; дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування; сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; малозабезпечених сімей; людей «групи ризику»). Тому основна цінність соціальної роботи – це людина, її соціальне здоров’я і благополуччя.