Кафедра економіки, обліку та фінансів

Заснована кафедра 8 червня 2018 року шляхом об”єднання кафедри економіки та економічної теорії та кафедри фінансів, обліку та оподаткування.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, та  магістрів за спеціальністю “Економіка ” (051 “Соціальні та поведінкові науки”) та “Облік і оподаткування (071 “Управління та адміністрування).

Навчання за спеціальністю “Економіка ” передбачає одержання загальної вищої освіти через вивчення нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки (“Економічна теорія”, “Філософія”, “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” та інші); циклу загальноекономічної підготовки (“Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Страхування”, “Інвестування” та інші) і циклу професійної підготовки (“Стратегія підприємства”, “Економіка й організація інноваційної діяльності”, “Проектний аналіз” та інші). Підготовка охоплює широке коле питань із функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання, які пов’язано зі здійсненням виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, маркетингової діяльності.

Організація навчального процесу за спеціальністю “Економіка ” забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань управління інвестиційною діяльністю у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Випускники університету за спеціальністю “Економіка ” є економістами високої кваліфікації, які підготовлені для виконання різних організаційно-управлінських функцій на підприємствах усіх сфер економіки. Вони успішно проходять конкурсних відбір при працевлаштуванні. Цьому сприяє посилена підготовка з розробки інвестиційних проектів, обґрунтування інноваційних розробок, пошуку резервів розвитку підприємств, розробки стратегії нарощування виробничого потенціалу. Дипломні, науково-дослідницькі та курсові роботи студенти виконують за заявками підприємств, на базі реальних даних, результати яких впроваджуються у виробництво. Це дозволяє студентам реалізувати набуті теоретичні знання і практичні навички в умовах підприємств, що сприяє успішному працевлаштуванню.

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання. Інформаційно-технічна база університету сприяє виконанню науково-дослідної роботи студентів, якісній підготовці майбутніх фахівців. Студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій, участі у науково-практичних конференціях і олімпіадах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. При відповідному рівні підготовки студенти після отримання диплому бакалавра (перші чотири роки навчання) можуть продовжити навчання в магістратурі під керівництвом провідних викладачів кафедри “Економіка підприємства”. На магістрів зі спеціальності “Економіка підприємства” існує великий попит серед провідних банків і підприємств, органів обласної та міської адміністрації, від яких надходять заявки, чисельність котрих перевищує набір у магістратуру.

Колектив кафедри складається з висококваліфікованих фахівців, які здатні підготувати майбутню економічну еліту XXI сторіччя в Україні. У нинішньому складі кафедра має високий науково-педагогічний потенціал: 1 кандидат економічних наук, професор; 3 доценти, кандидати економічних наук; 2 старші викладачі, загалом 6 осіб, які підвищують свій професійний рівень через виконання наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих економічних, облікових питань.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Бізнес-планування
 3. Вступ до спеціальності
 4. Економетрика
 5. Економіка й організація інноваційної діяльності
 6. Економіка підприємства
 7. Економічний аналіз
 8. Економічна статистика
 9. Інвестиційний аналіз
 10. Інвестування
 11. Контролінг
 12. Логістика
 13. Математичне моделювання підприємницької діяльності
 14. Менеджмент
 15. Методика викладання економіки
 16. Міжнародна економіка
 17. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 18. Організація виробництва
 19. Основи менеджменту
 20. Основи підприємництва і бізнес-культура
 21. Основи підприємницької діяльності
 22. Підприємництво і бізнес-культура
 23. Планування і контроль на підприємстві
 24. Потенціал і розвиток підприємства
 25. Проектний аналіз
 26. Регіональна економіка
 27. Соціальна статистика
 28. Статистика
 29. Статистика ІІ
 30. Стратегія підприємства
 31. Управління персоналом
 32. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 33. Економічна діагностика
 34. Менеджмент персоналу
 35. Стратегічне управління підприємством
 36. Рекламний менеджмент
 37. Управління потенціалом підприємства
 38. Управління проектами
 39. Економічна оцінка майна та нерухомості
 40. Методика й організація наукових досліджень
 41. Міжнародний менеджмент
 42. Методика викладання економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
 1. Банківські операції
 2. Бюджетна система
 3. Бюджетний менеджмент
 4. Гроші та кредит
 5. Електронна комерція
 6. Місцеві фінанси
 7. Податкова система
 8. Податковий менеджмент
 9. Ринок фінансових послуг
 10. Соціальне страхування
 11. Страхові послуги
 12. Страхування
 13. Статистика фінансового ринку
 14. Фінанси
 15. Фінанси ІІ
 16. Фінанси підприємства
 17. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 18. Фінансова санація та банкрутство підприємства
 19. Фінансова статистика
 20. Фінансовий аналіз
 21. Фінансовий менеджмент
 22. Фінансовий ринок
 1. Соціальне страхування
 2. Податковий менеджмент
 3. Ринок фінансових послуг
 4. Фінансова санація та банкрутство підприємства
 5. Місцеві фінанси
 6. Електронна комерція
 7. Статистика фінансового ринку
 8. Правове забезпечення підприємництва
 9. Звітність підприємств